Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie

 

Nawigacja

Ewelina Jaśkowiak

O szkole

Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY

Celem pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły jest pokazanie dziecku złożoności świata i miejsca człowieka w środowisku przyrodniczym, społecznym i kulturowym. Zadaniem szkoły jest rozwój i ukierunkowanie ciekawości poznawczej, a także wyposażenie w narzędzia umożliwiające aktywność badawczą i ekspresję.

Ponadto szkoła wprowadza w język i treści dziedzin działalności człowieka, wspiera rozwój ucznia, kształtując jego samodzielność intelektualną i umożliwiając dokonanie wyborów edukacyjnych. W placówce uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa jej ukończenia, by móc kontynuować naukę na wyższym poziomie, stosownie do swoich możliwości poznawczych i predyspozycji umysłowych.

WIZJA SZKOŁY

Stworzenie dobrej szkoły – szkoły sprzyjającej rozwojowi całej osoby w sferze umysłu, uczuć, tężyzny fizycznej oraz kontaktów z innymi ludźmi służyć będzie przygotowaniu uczniów do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.

Absolwent Szkoły Podstawowej będzie umiał planować i realizować własny rozwój, twórczo rozwiązywać problemy, pracować w zespole ludzi, korzystać z różnych źródeł informacji oraz ze zdobyczy naukowo-technicznych. Absolwent będzie w pełni świadomy, że rozwój jednostki ma wpływ na rozwój całego społeczeństwa.