Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie

 

Nawigacja

Ewelina Jaśkowiak

Samorząd Uczniowski

Regulamin SU

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRONCZYNIE

 

 Podstawą prawną działania Samorządu Uczniowskiego jest art. 55 ustawy o systemie oświaty z 07.09.1991 roku

 

 1.     W Szkole Podstawowej we Wronczynie działa Samorząd Uczniowski ( dalej zwany „Samorządem” lub SU).

                                                                                                                                                      

 1.       Samorząd Uczniowski jest społecznym organem działającym na terenie szkoły, który reprezentuje uczniów szkoły.

 

 1.       Regulamin samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły Podstawowej we Wronczynie.

 

 1.       Skład Samorządu Uczniowskiego:

 

W skład SU wchodzi 4 członków:

przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik.

 

 1.      Zasady wybierania Samorządu  Uczniowskiego.

 

 1. Wyboru członków SU dokonują uczniowie.
 2. Wybory nowego samorządu odbywają się pod koniec kadencji działającego samorządu.
 3. Termin wyborów ogłasza działający SU ( nie później niż 1 czerwca).
 4. SU powołuje 3 osobową Komisję Wyborczą, której członkowie nie mogą kandydować  w wyborach.
 5. W skład Komisji Wyborczej wchodzą trzej uczniowie III klasy gimnazjum oraz jeden nauczyciel.
 6. Kandydaci są zgłaszani przez swoje klasy.
 7. Uczniowie są zapoznani z sylwetkami i programami kandydatów na tydzień przed terminem wyborów.
 8. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, równy i powszechny. Głosy, oddawane na wcześniej  przygotowanych kartkach, są liczone przez komisję wyborczą.
 9. W przypadku wygranej i równej ilości głosów na dwóch lub więcej kandydatów, zarządzone są wybory dodatkowe, tylko pomiędzy tymi kandydatami.
 10. Za głosy nieważne uznaję się kartki zawierające więcej niż jedno nazwisko na daną funkcję lub kartki nieczytelne.
 11. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą osoby, które w wyniku  wyborów otrzymały największą liczbę głosów.
 12. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
 13. Wyniki wyborów są ogłoszone na forum szkoły.

 

VI   Cele Samorządu Uczniowskiego:

 1. Budowa szans samorealizacji i doskonalenia uczniów.
 2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia i współdziałania uczniów.
 3. Uczestnictwo uczniów w rozwiązywaniu problemów w porozumieniu z Rada Pedagogiczną oraz wspólna realizacja celów wychowawczych szkoły.
 4. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.
 5. Kształtowanie umiejętności współdziałania i wzajemnego wspierania się uczniów oraz przyjmowania odpowiedzialności za jednostki i grupę.
 6. Uczenie się odpowiedzialności za własne decyzje i czyny.

  

VII   Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 1. Ustalenie i realizacja Planu Pracy SU zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.
 2. Współudział z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w rozwoju zainteresowań uczniów, organizowaniu życiu kulturalnego szkoły, wypoczynku i rozrywki.
 3. Organizowanie konkursów i akcji mających na celu pobudzenie społeczności szkolnej do jak najlepszego wykonania swoich obowiązków.
 4. Wykonywanie: dekoracji, gazetki ściennej, kart do kroniki, pomoc w organizacji różnych uroczystości.
 5. Zgłaszanie uczniów do nagród i  kar.
 6. Pośrednictwo w kontaktach uczniów z organami szkoły i władz lokalnych.
 7. Współpraca z innymi organami szkoły ( Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców).
 8. Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 9. Informowanie uczniów o swojej działalności.

 

VIII  Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:

 1. Prawo do zajmowania stanowiska w sprawach związanych z prawami i obowiązkami ucznia.
 2. Prawo do organizacji życia szkolnego.
 3. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.
 4. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego i statutu szkoły.

 

IX  Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 1. Opiekę nad SU pełni nauczyciel wybierany przez uczniów co roku.
 2. Wybory na opiekuna SU odbywają się na początku nowego roku szkolnego; nie później niż do końca września
 3. Opiekun jest łącznikiem pomiędzy Radą Pedagogiczną a Samorządem Uczniowskim.
 4. Koordynuję prace SU z ramienia szkoły.
 5. Reprezentuje interesy, przedstawia plany i zamierzenia SU Radzie Pedagogicznej.
 6. Składa sprawozdania z działalności samorządu.
 7. SU może odwołać opiekuna SU w czasie jego kadencji w uzasadnionych przypadkach, na wniosek złożony do dyrektora szkoły.
 8. Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek w przeciągu dwóch tygodni, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, uczniów szkoły i SU.
 9. W przypadku odwołania opiekuna SU w czasie jego kadencji, termin nowych wyborów ogłasza dyrektor szkoły.

regulamin_Samorzadu_Uczniowskiego.docx